Informácie k súhlasu s poskytnutím, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Súčasne s odoslaním svojich kontaktných údajov prostredníctvom kontaktného formulára na internetovej stránke www.betaprojekt.sk užívateľ udeľuje správcovi, Ing. Alžbeta Podstavská, Kubača 89, 071 01 Michalovce, IČO: 40939090 DIČ:1039115374, zapísaná v živnostenskom registri dňa 1.6.2004,  číslo živnostenského registra 840-13219, vedená okresným úradom Michalovce, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia EU č. 2016/679, o ochrane osobných údajov, súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a uchovaním svojich poskytnutých osobných údajov. Tieto osobné údaje budú uchovávané a spracovávane za účelom možného budúceho kontaktovania užívateľa vo veciach obchodnej činnosti správcu, tj. zasielania obchodných správ správcu. Osobné údaje budú spracovávané a uchovávané neautomatizovaným spôsobom v elektronickej alebo písomnej podobe.

Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený získať od správcu informácie, aké osobné údaje o ňom správca spracuváva, v prípade ich nepresnosti alebo neúplnosti má právo na ich opravu, doplnene či výmaz, má právo na námietku, má právo na obmedzenie spracovania jeho osobných údajov a právo na prenositeľnosť jeho osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Tento súhlas užívateľ udeľuje na dobu 2 (dvoch) rokov odo dňa jeho udelenia. Užívateľ súčasne berie na vedomie, že je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať a to e-mailom, zaslaným na adresu: info@betaprojekt.sk. V takom prípade zaistí správca bez zbytočného odkladu likvidáciu užívateľových osobných údajov. Uživateľ je oprávnený v prípade porušenia povinností správcu v oblasti nakladania s jeho osobnými údajmi podať sťažnosť na príslušnom dozorovanom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, www.dataprotection.gov.sk/uoou/

Praha a Středočeský kraj
Ing. Alžbeta Podstavská
...
IČO:40939090
tel.: +421 908 997 726
Skype: betka69
e-mail: info@betaprojekt.sk

Referenčné projekty

Prečítajte si skúseností mojich klientov a nechajte sa inšpirovať

Rekonštrukcia rodinného domu

"S manželom sme uvažovali viac ako rok, či sa vôbec náš starý dom dá zrekonštruovať a či sa nám oplatí do toho ísť. Predaj nepripadal do úvahy, pretože trhová cena bola nízka, dom sme zdedili a chceli sme ho zúročiť inak, než predať pod cenu. Pani Podstavská bola naša záchrana. Už pri prvej schôdzke vedela, o čom hovorí a ubezpečila nás, že dom môžeme zrekonštruovať...

Ďalšie referencie